Kerkdienst 27 september

We zullen op deze zondag nieuwe ambtsdragers bevestigen. Dat zijn Ina Coster-Huisman als diaken en het echtpaar Emiel Huls en Jolanda Huls-Taam die gezamenlijk het ambt van jeugdouderling op zich nemen.

Givt

Collecte via Givt, of als 1 bedrag naar de kerk, dan wordt het in 3e verdeeld.
rek.nr.NL04 RABO 0373 7295 37
t.n.v. Hervormde Gemeente ‘De Rank’ te Staphorst, o.v.v. collecte dienst (datum)