Kerkenraadscommissies

Binnen de kerkenraadscommissies werken gemeenteleden en kerkenraadsleden samen aan een bepaalde opdracht. In iedere commissie zit minimaal één kerkenraadslid. De bedoeling is om zoveel mogelijk een kerk van onderop te zijn: gemeenteleden worden ingeschakeld om hun talenten in te zetten. En daarbij blijft de omvang van de kerkenraad te overzien (15 personen thans). De huidige kerkenraadscommissies zijn:

Commissie Vorming & Toerusting
Deze commissie biedt jaarlijks een programma met activiteiten buiten de zondagse eredienst aan. Gesprekskringen, trainingen, retraites, eetgroepen, zangavonden enz. Daarin bundelt de commissie het werk van andere groepen en heeft ze ook een eigen inbreng.

Commissie PR
Deze commissie heeft tot taak de contacten met de pers te onderhouden en ervoor te zorgen dat relevante informatie over onze kerkgemeenschap een breder publiek bereikt. Het gebruik van nieuwe sociale media valt ook onder het aandachtsveld van deze commissie.

Activiteitencommissie
Wij zijn een enthousiaste, commissie- gemeenteleden, die zich graag inzetten om voor de gemeente diverse activiteiten te organiseren. We verzorgen leuke, niet perse christelijke, activiteiten voor iedereen.
Het doel hiervan is om elkaar op een sociale manier beter te leren kennen, om zo de onderlinge band te versterken.
De jaarkalender wordt in samenspraak met het bestuur van de activiteitencommissie opgesteld en vastgesteld. Doormiddel van het ophalen van lege flessen, proberen wij o.a. deze activiteiten financieel te bekostigen.
Bij alle activiteiten ligt de nadruk op een “gezellige/ongedwongen manier” elkaar beter te leren kennen.

Werkgroep kerkblad
Een 5-tal gemeenteleden verzorgt ons kerkblad “Kontakt”. Dit kerkblad verschijnt 11 keer per jaar.
Zij regelen o.a. :

HVD (Hervormde VrouwenDienst)
Het team van de HVD werkt aan de opbouw van de gemeente en stelt zich ten dienste van de samenleving. Een heel kenmerkende taak van de HVD is de zorg voor zieken en/of oudere gemeenteleden. Daarnaast verzorgt de HVD een aantal representatieve taken. Te denken valt aan:

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling)
Visie – Onze kerkelijke gemeente ziet zichzelf als levend “lichaam van Christus”. Als onderdeel daarvan wil de ZWO-commissie “handen en voeten” zijn om, net als Jezus, op te komen en te zorgen voor armen en verdrukten en het evangelie door te geven.

Doel – Het doel van de ZWO-commissie is het behartigen van de belangen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Aangezien dit een taak is van de hele gemeente, probeert de commissie de gemeenteleden hiervan bewust te maken en te stimuleren om mee te doen. Dit doet zij door middel van voorlichting, collectes, acties e.d.

Zending is de opdracht van kerken en Christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan mogelijkheden om armoede en onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden.

Taakomschrijving – De ZWO-commissie van “de Rank “ heeft als taak om projecten te selecteren en hiervoor binnen de kerkelijke gemeente aandacht te vragen. Deze vraag om hulp is meestal van geldelijke aard. Echter kan ook op een andere wijze hulp worden gevraagd, zoals een kledinginzamelingsactie. De ZWO-commissie draagt bij aan het tot stand komen van hulpacties.

Op dit moment zijn onze concrete taken:

Doelen zendingsacties
De zendingsdoelen voor de collectebussen achter in de kerk en de koekenactie zijn voor: Zendingsbussen – Jeugd met een opdracht |Koekenactie – Stichting Congo. Dit jaar willen we een ander doel kiezen voor onze zending bus actie.

Liturgie en Eredienst
Deze commissie denkt mee aan het inhoud geven van de erediensten. Bij de uitvoering van een aantal diensten is zij zeer nauw betrokken. Een aantal steekwoorden:

Jeugdcommissie
Sinds een aantal jaren beschikt “De Rank” over een eigen jeugdouderling, die de contacten met de diverse commissies onderhoudt en coördineert , te weten: