Kerkenraadscommissies

Binnen de kerkenraadscommissies werken gemeenteleden en kerkenraadsleden samen aan een bepaalde opdracht. In iedere commissie zit minimaal één kerkenraadslid. De bedoeling is om zoveel mogelijk een kerk van onderop te zijn: gemeenteleden worden ingeschakeld om hun talenten in te zetten. En daarbij blijft de omvang van de kerkenraad te overzien (15 personen thans). De huidige kerkenraadscommissies zijn:

Commissie Vorming & Toerusting
Deze commissie biedt jaarlijks een programma met activiteiten buiten de zondagse eredienst aan. Gesprekskringen, trainingen, retraites, eetgroepen, zangavonden enz. Daarin bundelt de commissie het werk van andere groepen en heeft ze ook een eigen inbreng.

Commissie PR
Deze commissie heeft tot taak de contacten met de pers te onderhouden en ervoor te zorgen dat relevante informatie over onze kerkgemeenschap een breder publiek bereikt. Het gebruik van nieuwe sociale media valt ook onder het aandachtsveld van deze commissie.

Activiteitencommissie
Wij zijn een enthousiaste, commissie- gemeenteleden, die zich graag inzetten om voor de gemeente diverse activiteiten te organiseren. We verzorgen leuke, niet perse christelijke, activiteiten voor iedereen.
Het doel hiervan is om elkaar op een sociale manier beter te leren kennen, om zo de onderlinge band te versterken.
De jaarkalender wordt in samenspraak met het bestuur van de activiteitencommissie opgesteld en vastgesteld. Doormiddel van het ophalen van lege flessen, proberen wij o.a. deze activiteiten financieel te bekostigen.
Bij alle activiteiten ligt de nadruk op een “gezellige/ongedwongen manier” elkaar beter te leren kennen.

Werkgroep kerkblad
Een 5-tal gemeenteleden verzorgt ons kerkblad “Kontakt”. Dit kerkblad verschijnt 11 keer per jaar.
Zij regelen o.a. :

HVD (Hervormde VrouwenDienst)
Het team van de HVD werkt aan de opbouw van de gemeente en stelt zich ten dienste van de samenleving. Een heel kenmerkende taak van de HVD is de zorg voor zieken en/of oudere gemeenteleden. Daarnaast verzorgt de HVD een aantal representatieve taken. Te denken valt aan:

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling)
Zending is een opdracht van kerken en Christenen om de Bijbelse boodschap door te geven. De ZWO-commissie heeft als taak om de gemeente te inspireren en enthousiast te maken voor alle activiteiten die hieruit voortvloeien. Zij zorgt o.a. voor:

Liturgie en Eredienst
Deze commissie denkt mee aan het inhoud geven van de erediensten. Bij de uitvoering van een aantal diensten is zij zeer nauw betrokken. Een aantal steekwoorden:

Jeugdcommissie
Sinds een aantal jaren beschikt “De Rank” over een eigen jeugdouderling, die de contacten met de diverse commissies onderhoudt en coördineert , te weten: