Kerkenraadscommissies

Binnen de kerkenraadscommissies werken gemeenteleden en kerkenraadsleden samen aan een bepaalde opdracht. In iedere commissie zit minimaal één kerkenraadslid. De bedoeling is om zoveel mogelijk een kerk van onderop te zijn: gemeenteleden worden ingeschakeld om hun talenten in te zetten. En daarbij blijft de omvang van de kerkenraad te overzien (15 personen thans). De huidige kerkenraadscommissies zijn:

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert meerdere activiteiten per jaar. Op deze manier kunnen we elkaar op een leuke en ongedwongen manier ontmoeten en leren we elkaar ook naast de kerk beter kennen. Voor nieuwe leden van onze gemeente is dit een laagdrempelige manier om zich aangesloten te voelen tot de gemeente.
Bekijk de pagina van de activiteitencommissie.

Commissie Liturgie en Eredienst
Deze commissie denkt mee aan het inhoud geven van de erediensten. Bij de uitvoering van een aantal diensten is zij zeer nauw betrokken. Bezinning, Vormgeving Goede Week, Voleindingzondag en Jeugddiensten in samenspraak met de jeugdcommissie zijn een aantal kenmerkende steekwoorden.
Meer informatie en contactgegevens vindt u op de pagina van de commissie Liturgie en Eredienst.

Commissie Vorming & Toerusting
Deze commissie biedt jaarlijks een programma met activiteiten buiten de zondagse eredienst aan. Dit noemen wij het ‘Winterwerk’. Gesprekskringen, trainingen, retraites, eetgroepen, zangavonden, enz. Daarin bundelt de commissie het werk van andere groepen en heeft ze ook een eigen inbreng. Onderlinge ontmoeting en geloofsverdieping stimuleren staan hierin centraal.
Meer informatie over deze commissie en de Winterwerk activiteiten, vindt u op de pagina van commissie Vorming & Toerusting.

HVD (Hervormde Vrouwen Dienst)
Het team van de HVD werkt aan de opbouw van de gemeente en stelt zich ten dienste van de samenleving. Een heel kenmerkende taak van de HVD is de zorg voor zieken en oudere gemeenteleden. Daarnaast verzorgt de HVD een aantal representatieve taken; de bloemengroet, ouderenmiddagen, dienstverlening en meer.
Op de pagina van de Hervormde Vrouwen Dienst leest u meer over de taken en activiteiten van deze commissie.

Jeugdwerk
In De Rank zijn er verschillende activiteiten waarmee we de jeugd in onze gemeente een warm hart toe willen dragen. De jeugdouderling coördineert deze activiteiten en is hiervoor het aanspreekpunt. De activiteiten staan met name in het teken van de groei in geloof en de onderlinge saamhorigheid. We kennen de volgende onderdelen en activiteiten voor de jeugd:

• Oppasdienst
• Kindernevendienst
• Club
• Vakantiebijbelclub
• Jeugdcommissie

De jeugd is in De Rank van harte welkom! Meer informatie over deze onderdelen en bijbehorende activiteiten vindt u op de pagina van Jeugdwerk.

Redactie- en PR-commissie
De redactie- en PR-commissie heeft als taak om te zorgen dat relevante informatie over onze kerkgemeenschap een breder publiek bereikt. Dit wordt voornamelijk gedaan middels het Kontakt, de website en Facebook. De redactie draagt zorg voor de realisatie van het kerkblad (Kontakt). PR-leden beheren de website en social media.
Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de pagina van de Redactie- en PR-commissie.