Uitbreiding

Draag uw steentje bij !!
De daadwerkelijke uitbreiding van de Rank komt, na zeven jaar zorgvuldige voorbereiding, nu eindelijk in zicht! De gemeente heeft de bouwaanvraag goedgekeurd en de bouwtekeningen liggen klaar. We hebben in de afgelopen jaren al een mooi startbedrag van bijna € 150.000,00 weten in te zamelen. Maar uiteraard is dit niet voldoende om alle onze mooie plannen en dromen waar te maken.

We verwachten middels subsidies en financiële ondersteuning, in de vorm van een lening, vanuit de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) een deel van de kosten te kunnen financieren.
Maar voordat we echt aan de slag kunnen gaan is het belangrijk om nauwkeurig te inventariseren wat ieder gemeentelid wil bijdragen aan de nieuwbouw. In deze folder kunt u lezen hoe u kunt bijdragen aan het realiseren van de uitbreiding. Lees deze goed door om te kijken welke manier het beste bij u past. Middels het antwoordformulier kunt u vervolgens aangeven op welke bijdrage de Rank kan rekenen.

Ruim 17 jaar geleden is het gelukt om samen onze prachtige kerk te bouwen. Helpt u nu (weer) mee om ook de uitbreiding tot stand te brengen? De missie van De Rank is om een gastvrije, levende gemeente zijn waarin ruimte is voor ontmoeting met de God van de Bijbel en die middenin de samenleving staat. Wij verwachten dat de uitbreiding een belangrijke stimulans kan geven aan het vormgeven van deze missie. Door de uitbreiding hopen we een mooie plek van ontmoeting te kunnen realiseren. Voor de jongeren een eigen jeugdhonk en voor de gehele gemeente een mooie ontmoetingsruimte met keuken. Hierdoor wordt het mogelijk om veel meer diverse activiteiten aan te bieden. Als we met z’n allen nú de schouders eronder zetten, hopen we, medio juni daadwerkelijk te kunnen starten met de bouw.

Sta op heb vertrouwen,
Sta op om te bouwen
De kerk van je dromen
Die kerk kan er komen!

Vriendelijke groet,
de kerkenraad Hervormde gemeente De Rank Staphorst – Rouveen

Manieren om uw steentje bijdragen.

1. Financiële gift
U kunt bijdragen via een financiële gift. De bijdrage wordt gestort in het bouwfonds. U kunt daarbij kiezen tussen een eenmalige gift (gewone gift) of een betaling van een bedrag verdeelt over 5 jaar (periodieke gift).

Aftrekbaarheid van de belasting
gewone gift
U kunt het bedrag van de gift aftrekken van uw belastbaar inkomen. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan maximaal 10% van uw drempelinkomen.
periodieke gift
U maakt 5 jaar achter elkaar een bepaald bedrag over naar het bouwfonds. De afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In dit geval mag u mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

2. Doneren van vakantiedagen
U heeft nog vakantiedagen tegoed bij uw werkgever of bent bereid dit jaar enkele dagen in de vakantie door te werken. U ziet af van uitbetaling van deze vakantiedagen en uw werkgever maakt het bruto-salaris over, als gift, naar het bouwfonds.
Een en ander moet vooraf schriftelijk vastgelegd worden en uw werkgever moet wel bereid zijn om aan deze mogelijkheid mee te werken.

3. Renteloze lening verstrekken
Hierbij stelt u, voor een langere periode, geld beschikbaar voor het bouwfonds. Alle aandelen worden genummerd en hebben ieder een waarde van € 200,00. Vanaf 2020 worden elk jaar op de gemeenteavond op dankdag 5% van het aantal uitgebrachte aandelen uitgeloot. Wanneer uw aandeel wordt uitgeloot kunt u uw geld terugkrijgen. Er worden dus geen namen uitgeloot maar nummers van aandelen. Heeft u meerdere aandelen dan kan het dus zo zijn dat terugbetaling van de lening gespreid over meerdere jaren plaatsvindt.

4. Leveren vrijwilligerswerkzaamheden
U bent bereid de handen uit de mouwen te steken en wilt meehelpen bij de bouw. Door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk de bouwkosten behoorlijk terug te dringen. De werkzaamheden worden verricht onder aanwijzingen en toezicht van de aannemer. Uiteraard is het wel belangrijk dat u ervaring heeft met de werkzaamheden waarvoor u zich opgeeft. Geen ervaring met bouwwerkzaamheden dan kunt u altijd aangeven hand en spandiensten te willen verrichten. Vele handen maken licht werk!!

5. Leveren van materialen (met korting)
U heeft een eigen bedrijf en bent bereid uw bijdrage aan de uitbreiding te leveren door bepaalde materialen (met korting) te leveren of mankracht beschikbaar te stellen. U kunt hierbij denken aan bouwmateriaal, sanitair, keuken, verlichting, meubilair etc. Ook is het mogelijk om via het bedrijf een gift of sponsorbedrag tbv de uitbreiding te verstrekken.

6. Overig
Wellicht heeft u nog andere wijze waarop u ons kunt ondersteunen bij het realiseren van de uitbreiding doordat u bijvoorbeeld zaken in uw netwerk kunt regelen of een leuke actie wilt organiseren. Laat het ons weten elk (creatief) idee is welkom!

Belangrijke contactpersonen:

Kerkrentmeesters de Rank.                                                                     
Mail: kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl
Alice ten Brinke
Tel. 0643851719

Commissie geldwerving uitbreiding
Aaltje Dunnink
Jan Speulman

Bouwcommissie: Mail: uitbreiding@derankstaphorst.nl
Roelof Huisman (voorzitter)
Martin Compagner
Frederiek de Boer
Mail: roelof-huisman@hotmail.com

Uitbreiding1_de_Rank