ZWO-commissie

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling)
Visie – Onze kerkelijke gemeente ziet zichzelf als levend “lichaam van Christus”. Als onderdeel daarvan wil de ZWO-commissie “handen en voeten” zijn om, net als Jezus, op te komen en te zorgen voor armen en verdrukten en het evangelie door te geven.

Doel – Het doel van de ZWO-commissie is het behartigen van de belangen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Aangezien dit een taak

is van de hele gemeente, probeert de commissie de gemeenteleden hiervan bewust te maken en te stimuleren om mee te doen. Dit doet zij door middel van voorlichting, collectes, acties e.d.

Zending is de opdracht van kerken en Christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan mogelijkheden om armoede en onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden.

Taakomschrijving
De ZWO-commissie van “de Rank “ heeft als taak om projecten te selecteren en hiervoor binnen de kerkelijke gemeente aandacht te vragen. Deze vraag om hulp is meestal van geldelijke aard. Echter kan ook op een andere wijze hulp worden gevraagd, zoals een kledinginzamelingsactie. De ZWO-commissie draagt bij aan het tot stand komen van hulpacties.

Op dit moment zijn onze concrete taken:

  • Meedenken over doelen t.a.v. (internationale) noodhulp.
    Deze doelen worden mede aangereikt door KIA.
  • Het aanreiken en doen van voorbede t.b.v. mensen in nood, projecten e.d.

  • Het geven van voorlichting, informatie en presentaties. Dit kan via het kerkblad, andere sociale media, mailing of een kerkdienst.
  • Ondersteuning aan collectes. Dit kan zijn het daadwerkelijk collecteren, het afkondigen of het regelen van materialen voor collectes.
  • Meedenken en organisatie van bewustwordingsacties. Bijvoorbeeld een zendingsdiner, het organiseren van een presentatie door mensen van buiten de eigen gemeente.
  • Het opzetten van kleinschalige projecten zoals de koekenactie t.b.v. een zelfgekozen doel.
  • Het organiseren van een zendingsdienst en daaraan medewerking verlenen.
  • De ZWO-commissie vergadert 5 á 6 keer per jaar.

Doelen zendingsacties
De zendingsdoelen voor de collectebussen achter in de kerk en de koekenactie zijn voor: Zendingsbussen – Jeugd met een opdracht | Koekenactie – Stichting Congo. Dit jaar willen we een ander doel kiezen voor onze zending bus actie.

Contact
Email: zwo@derankststaphorst.nl
Tel. 06 41 69 43 30

collectemunten-Rank

Verkoop collectemunten – 27 jan.

Tijdens de coronaperiode, vindt de collectemuntenverkoop eenmaal per kwartaal plaats. Op donderdagavond 27 januari van 19.30 – 20.00 uur is […]

Marriage Course – 28 jan.

Zeven avonden uit, mét diner voor twee.De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in hun relatie en behandelt […]

Veertigers: midden in het leven – 28 jan

De afgelopen decennia stonden in het teken van het opbouwen van je leven. Je hebt veel energie gestoken in jouwwerk […]