ZWO-commissie

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling)
Visie – Onze kerkelijke gemeente ziet zichzelf als levend “lichaam van Christus”. Als onderdeel daarvan wil de ZWO-commissie “handen en voeten” zijn om, net als Jezus, op te komen en te zorgen voor armen en verdrukten en het evangelie door te geven.

Doel – Het doel van de ZWO-commissie is het behartigen van de belangen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Aangezien dit een taak

is van de hele gemeente, probeert de commissie de gemeenteleden hiervan bewust te maken en te stimuleren om mee te doen. Dit doet zij door middel van voorlichting, collectes, acties e.d.

Zending is de opdracht van kerken en Christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan mogelijkheden om armoede en onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden.

Taakomschrijving
De ZWO-commissie van “de Rank “ heeft als taak om projecten te selecteren en hiervoor binnen de kerkelijke gemeente aandacht te vragen. Deze vraag om hulp is meestal van geldelijke aard. Echter kan ook op een andere wijze hulp worden gevraagd, zoals een kledinginzamelingsactie. De ZWO-commissie draagt bij aan het tot stand komen van hulpacties.

Op dit moment zijn onze concrete taken:

  • Meedenken over doelen t.a.v. (internationale) noodhulp.
    Deze doelen worden mede aangereikt door KIA.
  • Het aanreiken en doen van voorbede t.b.v. mensen in nood, projecten e.d.

  • Het geven van voorlichting, informatie en presentaties. Dit kan via het kerkblad, andere sociale media, mailing of een kerkdienst.
  • Ondersteuning aan collectes. Dit kan zijn het daadwerkelijk collecteren, het afkondigen of het regelen van materialen voor collectes.
  • Meedenken en organisatie van bewustwordingsacties. Bijvoorbeeld een zendingsdiner, het organiseren van een presentatie door mensen van buiten de eigen gemeente.
  • Het opzetten van kleinschalige projecten zoals de koekenactie t.b.v. een zelfgekozen doel.
  • Het organiseren van een zendingsdienst en daaraan medewerking verlenen.
  • De ZWO-commissie vergadert 5 á 6 keer per jaar.

Doelen zendingsacties
De ZWO heeft twee zendingsdoelen waar zij zich voor een aantal jaren inzet. De huidige zendingsdoelen zijn Stichting Congo en Water For Life.

Stichting Congo
Doelstelling: Ieder mens een basis geven om zich zo te ontwikkelen dat we samen kunnen bouwen aan een leefbare toekomst. Zij willen dat de druppel op de gloeiende plaat zich uitbreidt, zodat we de mensen daar kunnen blijven helpen met een positieve injectie. Dit kunnen ze niet alleen. Niemand kan vreedzaam doorleven als je weet dat anderen leven in armoede en onveiligheid. Hulp is dus van harte welkom.

Geldinzameling via het jaarlijks organiseren van een najaarszendingsdiner.

Contact ZWO-commissie
Email: zwo@derankststaphorst.nl
Tel. 06 41 69 43 30

Water for Life
Water for Life is een stichting van de Nederlandse waterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen, PWN en VEI. Zij vinden dat iedereen wereldwijd recht heeft op betrouwbaar en veilig drinkwater, een schoon toilet en goede veilige hygiëne.

Daarom zetten de Nederlandse waterbedrijven zich in. Enerzijds om bewustwording te creëren bij haar klanten en samen fondsen te werven. Anderzijds om deze fondsen op een duurzame manier te investeren in het realiseren van duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Samen verbeteren deze bedrijven de drinkwatervoorzieningen in lage inkomenslanden. Iedereen kan helpen.

Geldinzameling via de zendingsbussen achterin de kerk en de inzameling van oud ijzer (1e zaterdag van oktober).

Geen geplande activiteiten gevonden.