Beleidsvisie

Uitbreiding1_de_Rank

Meerjarenbeleidsplan De Rank 2020 – 2024

SAMEN BOUWEN EN GROEIEN IN GELOOF

Zo de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.’ (Psalm 127 vers 1a)

In het meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024 van de Hervormde Gemeente De Rank hebben wij beschreven welk koers onze gemeente de komende jaren gaat varen.

Om deze koers te begrijpen blikken we eerst terug naar het beleid van de afgelopen jaren. Vanuit dit vertrekpunt is het beleid voor de komende jaren geformuleerd. Hiermee willen we onze opdracht als  als actieve gemeente bij zowel onze leden als in deze wereld en samenleving verder vormgeven.

Terugblik
Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van de Hervormde Gemeente De Rank waarin wij de koers willen aangeven die we in de komende jaren gaan varen.

Voor we naar de toekomst kijken, blikken we eerst terug. In het vorige meerjarenbeleidsplan werd als thema “hart van Go(u)d” gekozen. Het stimuleren van het gezamenlijke gesprek over en mét God en wat Hij met ons en voor ons doet stond hierbij centraal. Doel was de bekendheid en betrokkenheid op elkaar te versterken.

Enquête onder gemeenteleden
In aanloop naar het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan hebben we middels een enquête onder deelnemers aan de gemeenteavond en winterwerkbijeenkomsten geïnventariseerd waar men tevreden over is binnen De Rank en waar nog aandacht aan gegeven moet worden.

Uit de resultaten bleek dat de leden tevreden waren over de mogelijkheden die binnen De Rank worden geboden voor de ontmoeting met God en de uitleg bij de Bijbel. Ook de ontmoeting met andere leden en de geboden mogelijkheden voor geloofsverdieping worden door de meerderheid als positief beoordeeld.

Er is echter ook een groep die aangeeft juist de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid nog te missen en ook het geloofsgesprek wordt door een deel van de leden nog gemist.

Conclusies
Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat voor een deel van de gemeente de vooraf opgestelde doelstelling van het vorige meerjarenbeleidsplan behaald is. Voor een ander deel van de gemeente is dit (nog) niet het geval.

In de komende beleidsperiode willen we daarom inzetten op het verder uitbreiden van mogelijkheden voor ontmoeting en gemeenschapsvorming.

Bouwen voor de toekomst

Jong, divers en veelkleurig
De Rank is een jonge en veelkleurige hervormde gemeente waar leden met verschillende christelijke achtergronden elkaar ontmoeten. We willen een open en laagdrempelige gemeente zijn waarin ruimte wordt geboden om jezelf te zijn.

De diversiteit binnen onze gemeente vraagt ook een diversiteit in ons activiteitenaanbod, waardoor we op verschillende manieren elkaar kunnen ontmoeten en samen het (geloofs-)gesprek aangaan.

Uitbreiding
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe meerjarenbeleidsplan vormen de plannen voor uitbreiding van De Rank. De missie van De Rank is een gastvrije, levende gemeente zijn waarin ruimte is voor ontmoeting met de God van de Bijbel en die middenin de samenleving staat. Wij verwachten dat de uitbreiding daar een belangrijke stimulans aan kan geven.
Wij stellen voor de komende periode van 5 jaar de volgende doelen centraal:

1. Samen bouwen voor de toekomst
2. Samen groeien in geloof
3. Samenwerken binnen en buiten de kerkmuren

In de volgende hoofdstukken wordt een verdere uitwerking gegeven van de wijze waarop wij bovenstaande doelen willen realiseren.

1. SAMEN BOUWEN voor de toekomst

De komende periode willen we bouwen aan verbondenheid en het creëren van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. We willen samenwerken, samen kerk zijn en geloofsbeleving mogelijk maken. Dit doen we door het kerkgebouw uit te breiden, maar ook door invulling te geven aan onze online communicatie en activiteiten passend bij de behoefte van de leden van de Rank. Samen bouwen betekent ook samenwerken. Zo willen we dwarsverbanden leggen tussen leden onderling en tussen de verschillende commissies binnen de Rank.

Uitbreiding
In de afgelopen beleidsperiode is een onderzoek- en adviescommissie ingesteld. Middels het instellen van een bouwcommissie zijn verdere stappen gezet richting een definitief plan voor de uitbreiding van De Rank.

De huidige kerkzaal voldoet aan de behoefte van de gemeenteleden. Maar met name de huidige ligging van de garderobe is onpraktisch. Wij zien een toename in het aantal deelnemers aan de winterwerkactiviteiten. De weinig sfeervolle nevenruimtes worden door velen als beperkend ervaren en bovendien is er een gebrek aan voldoende nevenruimtes. De uitbreiding is dan ook met name bedoeld om:

• meer ruimte te bieden voor een diversiteit aan bijeenkomsten
• een eigen ruimte te bieden voor de jeugd
• een ontmoetingsruimte te creëren met keuken

Hiermee willen we gemeenschapsvorming, samen kerk-zijn en het geloofsgesprek mogelijk maken.

Rentmeesterschap
De uitbreiding is een geschikt moment om het kerkgebouw te verduurzamen. Als christenen vinden wij goed rentmeesterschap en zorgvuldige omgang met de aarde belangrijk. We streven dan ook naar een zo duurzaam mogelijk kerkgebouw.

Iedereen draagt een steentje bij
Om de uitbreiding te realiseren moet er draagvlak aanwezig zijn binnen de gemeente. In de afgelopen jaren, bij het nader concretiseren van de uitbreidingsplannen, is duidelijk geworden dat er voldoende draagvlak is binnen de eigen gemeente. Middels collectes, giften en diverse acties is er een mooi startkapitaal bijeengebracht. Ook in de komende beleidsperiode zal financiële steun vanuit de leden noodzakelijk blijven. Daarnaast vraagt de bouwfase ook op andere wijze inzet van leden. Er zijn veel vrijwilligers nodig die allemaal hun steentje kunnen bijdragen. Dit is een mooi moment om letterlijk samen te werken en mensen met elkaar te verbinden. Bij de bouw zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van lokale ondernemers om de lokale verbondenheid te versterken en hiermee verder invulling te geven aan een breed draagvlak.

Eigen plek voor de jeugd
Uit de gehouden enquête onder leden blijkt dat er met name behoefte is aan een eigen ruimte voor de jeugd. Daarom willen we onze jongeren de mogelijkheid geven om een eigen ruimte te creëren. Inbreng van de jongeren zelf is daarbij belangrijk, zodat het ook echt hun plek wordt.

Huisstijl en communicatieplan
Online zijn mensen verbonden via social media. Blogs, vlogs en appjes worden gebruikt om mensen te informeren en te enthousiasmeren. Communicatie vindt plaats via e-mail, Whatsapp of Facebook. Deze mogelijkheden worden binnen onze gemeente nog niet voldoende benut. Daarom gaan we niet alleen aan onze fysieke kerk bouwen, maar ook aan een platform waar gemeenteleden online betrokken worden bij alles wat er speelt binnen de Rank. We willen een nieuwe huisstijl en website ontwikkelen. Informatie kan daardoor breder gedeeld worden via verschillende kanalen, passend bij de behoefte van onze leden.

2. SAMEN GROEIEN in geloof

Zoals in het voorwoord al wordt aangegeven, willen we in de komende beleidsperiode inzetten op het verder uitbreiden van mogelijkheden voor ontmoeting, Bijbeluitleg, geloofsverdieping en het geloofsgesprek. Hoewel dit allemaal gevonden kan worden in de zondagse eredienst, blijkt in de praktijk dat er ook, of juist, behoefte is aan doordeweekse activiteiten.

Ontmoeting in het kerkgebouw
Als er verschillende vormen van uitleg, verdieping en gesprek worden aangeboden en er tegelijkertijd ook vergaderingen en besprekingen in het kerkgebouw plaatsvinden, zal er voldoende én geschikte ruimte beschikbaar moeten zijn. In een gezellige setting komt men eerder en makkelijker tot een gesprek dan in een kil zaaltje. En in een zakelijke omgeving wordt efficiënter vergaderd, dan in een huiskamerachtige ruimte die misschien tegelijkertijd ook als ‘zoete inval’ fungeert.

Winterwerk
Door middel van het Winterwerkboekje dat onder alle leden wordt verspreid kan men kennisnemen van het uitgebreide aanbod en zich opgeven via het bijgeleverde opgaveformulier. Zowel voor degenen die gezelligheid en ontmoeting zoeken als voor hen die behoefte hebben aan verdieping van hun geloof, bijvoorbeeld via Bijbelstudie, zullen er mogelijkheden geboden moeten worden.

Contact met leden
Om de leden die niet geregeld de kerk bezoeken niet uit het oog te verliezen, heeft de kerkenraad als doel gesteld dat ieder lid minimaal één keer in de twee jaar persoonlijk contact zal hebben met ‘de kerk’. Dat kan door middel van een bezoek van predikant, wijkouderling of wijkbezoek(st)er, bijvoorbeeld aan de hand van een korte enquête. Om elkaar beter te leren kennen, willen wij met de wijkteams ook activiteiten organiseren die specifiek voor een bepaalde wijk zijn aangepast, naar behoefte en samenstelling van bewoners in de wijk.

Jeugd de Rank Staphorst

Jeugd
De Rank mag zich rijk rekenen met veel jeugdleden. We vinden het belangrijk om in kinderen en jongeren te (blijven) investeren. We doen al een aantal dingen die we waardevol vinden. De Kindernevendienst laat kinderen op hun niveau kennis maken met de Bijbel, met bidden en zingen. Op de clubs komen kinderen van binnen en buiten onze kerk, om spelenderwijs in aanraking te komen met het geloof. Jongeren kunnen leren wat geloven is op o.a. Rock Solid, Jongeren Aan Zet en de catechisaties. Deze activiteiten willen we de komende vijf jaar continueren. Het lijkt ons goed om zo voor alle leeftijden iets te bieden dat zowel de onderlinge saamhorigheid als het leren geloven stimuleert. Wellicht dat een doorlopende leerlijn daarbij kan helpen. De komende beleidsperiode zal een doorlopende leerlijn worden ontwikkeld. Daarin moet aandacht zijn voor de inhoud van het leren, maar ook voor de verschillende doelgroepen, als het gaat om leeftijd en niveau van betrokkenheid. Hierbij zoeken we gezamenlijk naar antwoorden op de volgende vragen: Zijn er activiteiten voor kinderen met een lage drempel en meer verdiepende activiteiten? Wat zien we graag dat de jeugd leert op de kindernevendienst? En op catechisatie?

We willen de jeugd meer betrekken bij de kerk door:

• samen op te trekken, niet alleen vóór maar ook mét hen activiteiten te organiseren
• samen te werken met andere kerken, zoals dat ook nu al gebeurt
• meer mogelijkheden te bieden voor andersoortige muziek en jeugddiensten
• door samen met hen een diaconale activiteit te ondernemen

3. SAMENWERKEN binnen en buiten de kerkmuren

Een gemeente vorm je met z’n allen. Of je nu vrijwilliger bent – in de kerkenraad, in een commissie of op een andere manier – of deelnemer bent aan kerkelijke activiteiten., samen werken we aan de opbouw van onze gemeente. Vanuit onze missie om een gastvrije, levende gemeente te zijn, die middenin de samenleving staat, hechten wij veel waarde aan maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren. Wij streven ook naar participatie binnen onze omgeving en betrokkenheid bij sociaal maatschappelijke kwesties die in onze omgeving spelen.

Maatschappelijke partners
Samen bouwen betekent ook samenwerken. De nieuwbouw gaat mogelijkheden bieden voor uitbreiding van de samenwerking met maatschappelijke partners en bewoners binnen Staphorst.

Op dit moment werken wij nauw samen met de Voedselbank en Vluchtelingenwerk Staphorst. Er is contact wanneer er bij een gezin bijvoorbeeld boodschappen nodig zijn of wanneer er geen geld is voor een verjaardagcadeau. Hier kan de diaconie in bijdragen. Bij een eventuele hulpvraag zijn de lijntjes kort en dat werkt prettig en efficiënt. Er zijn nog meer maatschappelijk organisaties in onze omgeving zoals:

• Stichting Welzijn Staphorst (SWS)
• Hulpmaatje Staphorst
• Humanitas
• Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Ook met bovenstaande organisaties willen wij graag meer gaan samenwerken om zo onze sociale betrokkenheid concreet vorm te geven en middenin de Staphorster samenleving te kunnen staan. Denk hierbij aan het organiseren van gezamenlijke maaltijden, voedsel inzamelen voor de voedselbank, mensen ondersteunen die met schulden te maken hebben en activiteiten voor ouderen om de eenzaamheid te verminderen.

Diaconaal bewustzijn
Binnen de diaconie wordt gecollecteerd aan de hand van een vooraf opgesteld jaarlijks collecterooster. Dit collecterooster bestaat uit doelen van KIA en andere jaarlijks terugkerende doelen. Wij moedigen het aan wanneer gemeenteleden initiatieven ontplooien om diaconaal in de wereld iets te betekenen en faciliteren deze activiteiten met gebed en geldelijke steun. In de komende jaren willen wij de gemeente meer betrekken bij het kiezen van doelen die de gemeente aanspreken.

Maaltijd
Samen eten, is samen delen. De maaltijd is van oudsher een waardevolle vorm van ontmoeting. Het gezamenlijk koken en nuttigen van de maaltijd is een waardevol middel om mensen en groepen met elkaar te verbinden en (nieuwe) sociale relaties te leggen en of te versterken.

Wanneer we de beschikking hebben over een complete keuken kunnen er maaltijden georganiseerd worden voor kwetsbare groepen. De maaltijd is juist ook bij uitstek het middel om verschillende groepen met elkaar te verbinden en eenzaamheid en sociale uitsluiting te verminderen. Daarnaast kunnen maaltijden georganiseerd worden voor speciale doelgroepen zoals alleengaanden, voor drukke gezinnen, nieuwkomers binnen Staphorst, voor jongeren en als geldwervingsactiviteit voor bijvoorbeeld zendingsdoeleinden. Samen koken en samen eten verbindt mensen.

Contact met andere kerken en andere (niet-)gelovigen
Binnen de Rank vinden we het belangrijk dat onder ons dak gastvrijheid woont en dat wie ánders is er ook mag zijn. Christus heeft ons éérst liefgehad – die genadeboodschap is het uitgangspunt.

Vanuit deze denkwijze staan wij open voor de ontmoeting met andere gelovigen en niet-gelovigen. De gastvrijheid van onze gemeente geven wij concreet vorm door, indien gewenst en mogelijk, ons kerkgebouw beschikbaar te stellen aan anderen en bieden wij bijvoorbeeld de mogelijkheid tot huur van de kerkzaal voor trouw- en begrafenisplechtigheden. Zo zijn er nauwe kontakten gegroeid met de Eritrese gemeenschap in onze omgeving en hebben zij gebruik gemaakt van ons kerkgebouw voor kerkelijke vieringen. Hoewel zij hier op dit moment geen gebruik meer van maken, wordt ons kerkgebouw nog regelmatig gebruikt voor de viering van huwelijksfeesten binnen de Eritrese gemeenschap.

Wij staan open voor meer contact met andere kerkelijke gemeenten in Staphorst en Rouveen. Daarom is er nu al jaarlijks overleg met de gereformeerde kerk ‘De Bron’, en wordt onderzocht of dit ook met de hervormde gemeente in Rouveen kan gebeuren. In het jeugdwerk is er al veel samenwerking met De Bron, maar zeker op het gebied van Vorming en Toerusting zijn hier nog mogelijkheden die we beter kunnen benutten. Op het gebied van het samen vieren van diensten zien we drempels, zoals het wel of niet (er)kennen van vrouwelijke ambtsdragers. Met diensten in het kader van de Kerkproeverij was de samenwerking vruchtbaar, dat smaakte naar meer. Daarom willen we onderzoeken of er in de toekomst, als het gaat om kerkdiensten, meer samenwerking zou kunnen zijn.

Wijkteams
De Rank heeft vier wijkteams. Een wijkteam bestaat uit een ouderling, kerkrentmeester, diaken en bezoeker(s). Met het wijkteam kunnen veel praktische zaken besproken en geregeld worden.

Commissies
In het winterwerk worden verschillende activiteiten georganiseerd door onze commissies. Hierin zien wij graag meer onderlinge afstemming en samenwerking tussen de commissies. Dit kan bijvoorbeeld door binnen het winterwerk themagericht te werken.

2 sept – Inzameling statiegeldflessen en – blikjes

Hartelijk dank weer voor de vele statiegeldbonnen, flessen, blikjes en bijdragen die u aan onze vrijwilligershebt gegeven! Alle merken flessen, […]

15 sept – Startzondag (Just4U)

Schrijft u / schrijf jij de startzondag vast in jouw agenda? Op 15 september 2024 vindt de startzondag plaats met […]

16 sept – Breimiddag

Op de breimiddag van 6 mei jl. in De Rank zijn weer prachtige creaties gebreid en gehaakt: 18 volwassenendekens, 15 […]