Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 24 November 2019
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur
Einde kerkelijk jaar
 

BELEIDSPAN 2016 - 2020

Inleiding

Anders dan in het beleidsplan 2008 - 2012 heeft de beleidsgroep een splitsing aangebracht in
A. een eigenlijk beleidsplan
B. "het programma in de periode 2016 - 2020"
Dit deel - dat flexibeler is -blijft buiten het eigenlijke beleidsplan, maar als concreet werkplan geldt het als leidraad..
Onderstaand vindt u een samenvatting.


De koers van de gemeente

Beleid uitzetten is direct verbonden met de koers van de gemeente. Met een gericht beleid voorkom je dat beslissingen te impulsief worden genomen.

Ons beleid is op vier pijlers gebouwd:
1. de eigen biografie. De Rank brengt gelovigen bij elkaar die iets met God hebben: ingrijpende ervaringen soms, een gegroeide relatie, een band. Die God wil je als gemeentelid herkennen in het gevoerde beleid. Jouw beleving is daarmee een factor van betekenis bij het opstellen van dat beleid.
2. de geschiedenis van de Rank. Beleid maken betekent ook dat je je bewust bent van een route, die mensen vóór je al hebben ingezet. Er is een eigen huisstijl gegroeid. Het ‘houten kerkje', en de verhuizing - al weer meer dan een decennium geleden - naar een nieuw gebouw betekenen meer dan alleen maar locaties. We willen dat onder ons dak gastvrijheid woont en dat de toon opgewekt is en dankbaar. De Maaltijd van de Heer is de kern van de gemeenschap. Wie ánders is mag er ook zijn. Christus heeft ons éérst liefgehad - die genadeboodschap is het uitgangspunt. Het uit te zetten beleid zal die lijn voortzetten.
3. De samenleving waarin ons kerk-zijn zich afspeelt. Je kunt kerk en samenleving niet los zien van elkaar. Dat geldt voor de grote samenleving, mondiaal en nationaal. Dat geldt ook voor ons dorp. Wat er gebeurt nemen we mee naar de kerk, het vormt ons denkraam, het beïnvloedt onze keuzes, het bepaalt daarmee het belijdend karakter van ons geloof. Beleid maken betekent: je rekenschap geven van die wisselwerking tussen kerk en wereld. Het mag geen tegenstelling zijn: God had immers de wéreld lief... De kerk is er om die boodschap handen en voeten te geven.
4. Het Boek en de levende traditie. Beleid maken is meer dan kaal management. Het gaat erom de bedoeling van de bijbel concreet te maken. Beleid uitzetten heeft dus ook alles te maken met de vraag hoe je die bijbel en die belijdenisgeschriften leest en interpreteert. Niet alles heeft evenveel waarde en soms valt er opeens een nieuw licht op oude zienswijzen, die dan ook herzien mogen worden. In ons beleid willen we recht doen aan de Bijbel, de traditie en de eigentijdse inzichten, in het geloof dat de Geest ook vandaag nog sporen trekt in de tijd.


Missie en Visie

 

 

 


Een missie is datgene dat de organisatie/kerk naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt een missie zelden veranderd.

Onze missie is om een gastvrije, levende gemeente te zijn, waarin ruimte is voor de ontmoeting met de God van de bijbel en die middenin de samenleving staat. Deze missie vormt de basis voor het beleid en komt tot uiting in de drie onderdelen van het gemeente zijn. Vieren, leren en dienen.

Hart van Go(u)d

Het is de eerste taak van de kerkenraad de gemeente te herinneren aan de kern van de zaak, het hart van de kerk. Voor de komende beleidsperiode werd gekozen voor het thema ‘hart van Go(u)d'.
De kerkenraad wil een signaal geven dat het gesprek over en mèt God, wat Hij met ons en voor ons doet en van ons aan beschikbaarheid vraagt, onze hernieuwde aandacht eist. Het gesprek daarover moeten we aangaan. De eigen geloofs-biografie doet er toe en kan anderen tot steun zijn.

Onderlinge bijeenkomsten

De eerste dag van de week - de zondag - is voor de christenen het sleutelmoment om elkaar op te zoeken. Dat is ook voor de Rank een ijk-moment. Bijeenkomen om te vieren dat in Christus ons verlossing, verzoening, bevrijding en heling geschonken zijn.
De kerkenraad wil benadrukken: vrijheid is een Godsgeschenk, dat mag niet verworden tot vrijblijvendheid met betrekking tot het bijwonen van de kerkdienst. Onderling contact, uitleg van de Bijbel voor deze tijd, lofprijzing, voorbede en zang - het kenmerkt de gezonde gemeente. De kerk is geen doel op zich. De kerk is wel een stukje wereld waar de mensen gekend worden en aanspreekbaar zijn op hun diepste kern, hun hart. Vernieuwing van de wereld zet in met vernieuwing van het hart. 

 Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. (bijv. over vijf jaar). Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is. Omdat een visie over zaken gaat die in de (verre) toekomst eventueel kunnen plaatsvinden, en de toekomst in veel opzichten ongewis is, kan een visie dikwijls bijgesteld (bijv. jaarlijks) worden.


We nemen ons voor dat we in de komende vijf jaar:
- Zullen groeien in bekendheid met en betrokkenheid op elkaar. -
- Naast ds. Zomer een tweede professional zullen aantrekken
- Onze accommodatie zullen aanpassen* , verbouw of nieuwbouw
- De Aktie Kerkbalans over € 125.000 zullen tillen

*wensenlijst is als opdracht voor de commissie ‘onderzoek verbouw/nieuwbouw'.

Algemeen

In bestuurlijke zin willen we het beleid van de laatste jaren volgen: kerkenwerk dat gedaan kán worden door leden die geen ambtsdrager zijn, moet ook niet door kerkenraadsleden gedaan worden. Bestuurlijk krijgt dat z'n vorm in kerkenraadscommissies.

College van ouderlingen en predikant

Onderlinge bekendheid tussen de leden van een gemeenschap is het cement van het huis. De relatief snelle groei van de gemeente, gekoppeld aan een zekere mate van anonimiteit wanneer slechts af en toe een kerkdienst bezocht wordt - kan als oorzaak worden genoemd dat die onderlinge bekendheid te weinig gevonden wordt.
Natuurlijk is het positief dat we elkaar ruimte willen geven, maar dat mag niet leiden tot onderlinge onbekendheid. Bij het basisrecht van de gemeente, om zelf ambtsdragers voor te dragen, doet dit onbekend-zijn-voor-elkaar zich sterk voelen.
We willen inzetten op brede naamsbekendheid onderling, als basis voor een elkaar beter leren kennen. Het project "We zien elkaar" biedt mogelijkheden om foto's van gemeenteleden te verzamelen en te tonen in ‘a wall of members', een abonnement op KONTAKT is nog niet voor alle leden vanzelfsprekend - een werfcampagne zal worden opgezet.

Jeugd

De Rank heeft ruim 380 leden in de leeftijd van 0 tot en met 21 jaar. De jongeren zijn op een totaal van ruim 1200 leden goed vertegenwoordigd. Er worden verschillende activiteiten voor de jongeren van De Rank georganiseerd. Sommige draaien al jaren lang met succes, de clubs en kindernevendienst om maar eens wat te noemen. Nieuwe activiteiten zoals het event ‘Jongeren aan Zet', jongerenkerk en de jeugdsoos lijken goed aan te sluiten bij de beleving van jongeren.
Helaas constateren we ook dat het aantal jongeren in de zondagse eredienst en de catechese gering is. Ook merken we dat doopouders tijdens de doop plechtige dingen beloven, maar dat deelname aan geloofsopvoedingsactiviteiten en praten over persoonlijk geloof moeizaam gaat.

Geloofsopvoeding
In het gezin wordt de basis gelegd voor het geloof. Geloven begint dus thuis. Wij richten ons nadrukkelijk op gezinnen. Dit doen wij door ze ondersteuning te bieden bij de geloofsopvoeding.

Enthousiaste jeugdleiders
Vrijmoedig spreken over en zoeken naar (persoonlijk) geloof willen wij onze jeugdleiders en onze jongeren eigen maken. Enthousiaste leiders, waar jongeren zich graag mee associëren, zijn daarvoor nodig. Wij gaan op zoek naar dit ‘type leiders' binnen, en waar nodig tijdelijk buiten, onze gemeente.
Het type jongerenwerker dat we zoeken herkent zich hierin. Is bereid om vrijwilligers te enthousiasmeren en wil zelf ook uitvoerend bezig zijn.

Inspirerende diensten, waarin ook jongeren zich herkennen
De Bijbel heeft ook voor jongeren een relevante boodschap en kan vertaald worden naar de huidige jongerencultuur. Samen met de jongeren zoeken naar de relevante boodschap in Bijbelteksten. Jongerendiensten worden gekenmerkt door jongerenparticipatie, visuele elementen en eigentijdse muziek gericht op jongeren.

Jeugdwerker
In 2016 zullen we voor twee jaar het pastorale team versterken met een parttime jeugdwerker (0,25)

Diakonaat

- vanaf sept 2013 is er een regelmatig contact met de voedselbank. Kerkgangers worden aangespoord
  boodschappen mee te nemen tijdens de dienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt.
  Een autodienst is ingesteld om tussen Staphorst en Meppel om mensen die een pasje hebben
  van de voedselbank, de boodschappen te vervoeren.
- We zijn begonnen met een gezamenlijke maaltijd op de kerstmiddag voor ouderen,
  uitbreiding naar ook een maaltijd met de paasmiddag-voor-ouderen ligt in de lijn
- Het beleid t.a.v. de kerstpakkenactie net voor de kerst wordt voortgezet
- Het project ‘burenhulp' moet nog breder wortelen in onze gemeenschap,
  als uitvloeisel van de groeiende onderlinge betrokkenheid
- Een gastvrije gemeente willen zijn betekent ook: eventueel medewerking
  verlenen aan een initiatief tot tijdelijke kleinschalige opvang van asielzoekers/vluchtelingen.


Beheer

Al in het begin van de vorige beleidsperiode was er behoefte aan meer en andere ruimten rondom de kerkzaal. De komende beleidsperiode zal duidelijkheid geven op welke wijze daarin kan worden voorzien, hetzij door verbouw, hetzij door nieuwbouw. Het instellen van een onderzoek- en adviescommissie is de eerste stap.
Duidelijk zal zijn dat in het mobiliseren van menskracht onder de gemeenteleden, hoe het advies ook uit zal pakken, een uitdaging gevonden wordt, die de onderlinge bekendheid en saamhorigheid zal ondersteunen.

Aan het einde van de voorliggende beleidsperiode zal de huidige predikant de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Hij heeft te kennen gegeven in de aanloop tot en ook in de periode daarna geleidelijk minder te willen gaan werken. De gemeente groeit, het pastoraat moet evenredig meegroeien - dat betekent op termijn een uitbreiding van het pastoraat naar 1,5 fte.

In de afgelopen periode hebben we telkens een bedrag kunnen vrijmaken voor muzikale ondersteuning door een koorleider. Hoewel nu vacant, willen we ook de komende periode die ruimte houden.